Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін

Тарасевич Віктор Миколайович, член-кореспондент НАН України photo

Завідувач кафедри: Тарасевич Віктор Миколайович, член-кореспондент НАН України

Контакти:

Адреса Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін, ННІ ІПБТ УДУНТ, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна.

E-mail: [email protected]

Телефон: (+38)0969628841

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087252693259 Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін (МЕСГД) утворена 1 лютого 2023 року наказом №77 від 14.11.22 р. "Про оптимізацію  кафедр і факультетів університету шляхом реорганізації кафедр «Міжнародна економіка, політична економія та управління» і «Філософія і політологія»" як важливий осередок навчально-методичної, науково-дослідницької й виховної роботи в університеті. Завідувачем кафедри обрано члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора Тарасевича Віктора Миколайовича. 
  У складі кафедри працює дві секції: секція міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) і секція філософії, політології та історії (ФПІ). Секція МЕПЕУ є наступницею  кафедри, яка була заснована у 1912 р. і до лютого 2018 р. відома під назвою «кафедра політичної економії», з лютого 2018 р. до лютого 2023 р. - "кафедра міжнародної економіки, політичної економіки та управління", а з лютого 2023 р. - "кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін". У 2018 р. кафедра розпочала підготовку магістрів, а у 2019 р. - бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка». Глибока теоретична та практична підготовка забезпечується збалансованими навчальними планами, високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу та досконалою організацією навчального процесу. Наявний колектив секції складається з 6 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких три особи є докторами економічних наук та професорами, одна особа – кандидатом економічних наук, професором, три особи – кандидати економічних наук, доценти. Усі науково-педагогічні працівники секції мають наукові ступені за профільною спеціальністю 051 «Економіка». У 2016 р. при кафедрі відкрито докторантуру зі спеціальності 051 «Економіка». Кафедра також задіяна у підготовці докторів філософії зі спеціальності 051 «Економіка».
 Викладачі секції формують у студентів системне уявлення про функціонування сучасної економіки і надають знання з наступних дисциплін:
 - для бакалаврів: «Економічна теорія», «Сучасна політична економія», «Сучасні економічні теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Національна економіка», «Державне регулювання економіки», «Державне та регіональне управління», «Соціальна економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка, підприємництво та менеджмент»;
- для магістрів: «Глобальна економіка», «Національна економіка», «Управління змінами», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Соціальна відповідальність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Сталий розвиток в промисловості та  безпека виробництва»;
- для бакалаврів економістів-міжнародників: «Сучасна політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Національна економіка України», «Соціальна економіка», «Міжнародна торгівля та світові ринки», «Міжнародні організації», «Державне регулювання економіки» , «Міжнародний бізнес», «Історія економіки та економічної думки», «Валютні операції і валютні розрахунки в міжнародній економіці», «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Європейська економічна інтеграція»;
- для магістрів економістів-міжнародників: «Інноваційний розвиток підприємства», «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю», «Управління змінами в міжнародному бізнесі», «Глобальна економіка та бізнес» «Національні економічні системи», «Міжнародний бізнес та конкуренція», «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Інституційний розвиток європейської інтеграції», «Сталий розвиток в промисловості та безпека  виробництва». 
 Викладання вказаних дисциплін забезпечене літературою, яка знаходиться в бібліотеці університету та навчально-методичному кабінеті кафедри. В його фондах – найновіші підручники та навчальні посібники, монографії провідних науковців, різноманітні економічні періодичні видання.
 Наукові інтереси секції фокусуються на цивілізаційно-національному та інноваційному вимірі еволюції відкритих економічних систем в умовах глобалізації та євроінтеграції України. У різні роки дослідження виконувалися у межах держбюджетних НДР: «Дослідження умов та інститутів інноваційної динаміки національної економіки в умовах глобалізації», «Дослідження динаміки національної економіки України та її факторів», «Національна економіка в умовах європейської інтеграції», «Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції», «Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції». З 2023 року виконується робота «Теорія і практика інтелектуального та інноваційно-інформаційного розвитку національної економіки України в умовах глобальних та євро інтеграційних викликів» (всі роботи мають відповідні номери держреєстрації).
 За останнє десятиріччя результати наукової та навчально-методичної роботи викладачами секції найшли відображення у більш ніж 30 монографіях, 10 статтях у виданнях, що входять до баз даних Scopus та Web of Sсіеnсе, біля150 статтях у фахових виданнях, 9 підручниках, 11 навчальних посібниках, чисельних тезах доповідей та навчально-методичних розробках. Викладачами, здобувачами та аспірантами були успішно захищені 4 кандидатські та 2 докторські дисертації за спеціальністю 051 "Економіка".
 У 2015 р. розпочате видання електронного наукового журналу «Проблеми економіки та політичної економії», який у 2017 р. набув статусу фахового за галуззю знань «економічні науки» і був анотований у наукометричній базі даних Indеx Copernicus.
 Наявність колективу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників секції, зміст та методика навчального процесу, що відповідають сучасним вимогам, забезпечення навчальною літературою і методичними розробками гарантують високий рівень підготовки економістів-міжнародників.

 Секція філософії, політології та історії (ФПІ), є наступницею кафедри філософії і політології, якій відводилася й передалася у спадок МЕСГД найважливіша роль у забезпеченні загальної суспільствознавчої та соціально-гуманітарної підготовки студентів усіх рівнів та форм навчання ІПБТ УДУТ.
 Наявний колектив секції складається з 6 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких одна особа має науковий ступінь доктора політичних наук і вчене звання професора; четверо - кандидати наук, три з яких – доценти, а також старший викладач.
 Викладаються дисципліни: філософія, політологія, історія, філософія науки, історія української культури, прикладна політологія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика ті інші, що входять до складу освітніх програм усіх рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії) та форм навчання. Провідні викладачі безпосередньо задіяні у науковому керівництві й підготовці докторів філософії зі спеціальності 033 - Філософія.
 Коло наукових інтересів секції охоплює: проблематику філософії науки і техніки, футурології, трансгуманізму; теоретичні засади та реалії політичних конфліктів та форм політичної боротьби в сучасному політичному процесі; історичні аспекти, актуальні питання та перспективи розвитку філософія культури та релігії; засади взаємодії центральних та місцевих органів влади в контексті розвитку української демократизації; історію римо-католицької спільноти та польської національної меншини нашого міста; дослідження екогенезу, історико-екологічного середовища соціуму, екологічної парадигми цивілізації, проблеми гуманітаризації технічної освіти.
 Викладачі секції плідно працюють над удосконаленням методики викладання дисциплін та оновленням навчального матеріалу.
 Місцезнаходження: 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к. 483.

Презентація освітньо-професійної програми "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА":